සෞදි අරාබිය

සෞදියේ හතක් එල්ලා මරයි

සෞදි අරාබියේ දී මිනී මැරුම් චෝදනා ලබා වරදකරුවු පුද්ගලයින් හත් දෙනෙකු එල්ලා මරා දැමීමට එරට රජය කටයුතු කර තිබේ....