විශේෂාංග

දේශපාලන සන්නිවේදනය සහ අලෙවිකරණය/සටකපට ප්‍රචාරණ නිදහස/සටකපට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. 

මෙරට පාර්ලිමේන්තුවට අලුත් සාමාජිකයින් තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන මැතිවරණයේ කටයුතු දැන් ක්‍රියාත්මකය....

සෞඛ්‍ය නීති අපට පමණක් ද ?

තම ප්‍රාණ සමවන් පියාගේ පීතෘ සෙනෙහස අහිමිව හදගිනිගත් ජීවන් තොණ්ඩමන් තරුණයා වෙත වත්මන් ආණ්ඩුව පිරිනැමීමට නියමිත...