සටන් පාට

 හෙද පරිපූරක වෛද්‍ය අතුරු වෛද්‍ය විරෝධතා පාගමන – 08. 01. 2014

 ඒකාබද්ධ මැයි පෙළපාලිය – 2008

 

 ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය කොල්ලූපිටිය cmu ශාලාව අසලින් – 2009

 

 ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය කොල්ලූපිටිය cmu ශාලාව අසලින් – 2010

 

 ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය – 2010

 

 ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුව හා වාමාංශික විමුක්ති පෙරමුණ මැයි දින රැලිය – 2010

 

 එක්සත් මැයි රැළිය – 2013

 

 ලංකා බැංකු සේවක සංගමය මෙහෙයවන ජාතික මහා පිකට් උද්ඝෝෂණය 2008-10-02

 ලංකා බැංකු සේවක සංගමය – 2012 අපේරIKhල් 04

 ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සාමුහික ගිවිසුමට අත්සන් කිරීමට බලකෙරෙන පිකට් උද්ඝෝෂණය – 2011. 01. 18

 රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීමේ වෘත්තීය සමිති කමිටුව – 2011. 12. 07

 රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් හට එකඟවූ විශ්‍රාම වැටුප් උද්ඝෝෂණය – 2011 ජනවාරි

 මහජන බැංකුව මරඳගහමුල ශාඛාව පර09 මෝද් සංහෝදරයාට එල්ල වූ මැර පරැ හාරයට එරෙහි උද්ඝෝෂණය – 2009-04-22

 ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ මහා උද්ඝෝෂණය – 2011-08-30

 

 වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය – 2011

කෙසේ අත් හරිමු ද අරගලය…

කෙසේ අත් හරිමු ද අරගලය, නූපන් පරපුරකට අවැසිය හෙටක් , නොනිදා, දහදිය වගුරවා, රිදුම් දෙන ගත පරදා, තැනිය යුතු ය මග,...

කළමණා සහකාර වැටුප් අරගලය

මොකක්ද මේ – බලවේගේ රාජ්‍ය සේවේ – බලවේගේ මොකක්ද මේ – බලවේගේ PMS – බලවේගේ       අපේ සේවෙට – තිබූ අයිතිය 2006 න් –...