නීතිරීති

Online සෞදි වීසා සඳහා උපදෙස්

සෞදි අරාබියේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් එරට වෙසෙන සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ බිරිඳ හා දරුවන් සඳහා සංචාරක...