මාලදිවයින

Flag_Maledives 1

සේවක අයිතීන් ඉල්ලා විරෝධය පෑම මාලදිවයිනෙන් පිටුවහල් වීමට පාර කපයි!

මාලදිවයිනේ සුඛෝපභෝගී හෝටල් වල සේවය කරන දහස් ගණන් සංක්‍රමණික සේවකයින් පවසා සිටිනුයේ, ඔවුන්ට එල්ල වන හිංසනය හා...

මාලදිවයින් ආගමන විගමන පනත

මාලදිවයින විසින් ආගමනය හා විගමනය සම්බන්ධව ගන්නා වූ නීතිමය පියවරයන් මෙහි අන්තර්ගත වේ. සංක්‍රමණික සේවකයින්ට අදාළ...

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු  ඇතුළුවීම හා පිටවීම අවසරලත් ගුවන්...