නීති රෙගුලාසි

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වගන්ති 372 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය විධිවිධාන...