නීතිරීති

කොරියාවේ ඔබට වැදගත් ඔවදනක්…!

දකුණු කොරියාවේ සංක්‍රමණික සේවකයින් පිලිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුව නියෝජනය කරන වී ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් (We Friends) සංවිධානයේ විධායක...

දකුණු කොරියාවේ E-9 වීසා හිමියන් සේවා ස්ථාන මාරු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

E-9 වීසා යටතේ කොරියාවට විදේශීය කම්කරුවන් ගේ සේවය ලබාගැනීම ආරම්භකර දශකයක් ඉක්මවා ඇතත් අදටත් විදේශිකයන් තමන්ට...

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වගන්ති 372 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය විධිවිධාන...