ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව

ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව

හාම්පුතුන්ට නිතිය තද වෙයිද?

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල නිසි ලෙස නොගෙවන හාම්පුතුන්ට නීති තද කිරීම සඳහා රජය පාර්ශවයෙන් කෙටුම්පතක් ගෙනවිත් ඇති...

NLAC 2014 ජුලි 04 රැස්වීමේ වාර්තා

13 අගෝස්තු 2014 – archive.wedabima.lk   2014 ජුලි මස 04 දින පැවැත්වී වූ ජාතික කම්කරැ උපදේශක සභාවේ රැස්වීමේ වාර්තාව හා එයට එක්වූ...

ශ්‍රීලංකාව හා චීනය අතර අත්සන් කර ඇති කම්කරු ප්‍රතිපත්ති පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුම

12 මාර්තු 2014 – archive.wedabima.lk   ජාතික කම්කරු උපදේශක සභා රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමට නියමිතව තිබු  ශ්‍රී ලංකාව හා...