සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ විශේෂඥ කමිටු වාර්තා හා පසුවිපරම්

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ විශේෂඥ කමිටු වාර්තා හා පසුවිපරම්

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87)

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87) ශ්‍රී ලංකාවේ අපරානුමත කිරීම: 1995...

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98)

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98) ශ්‍රී ලංකාව විසින් අපරානුමත කිරීම: 1972...

සේවක එක්රැස් වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය, 1948 (සම්මුති අංක. 87)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...

සංවිධානය වීමේ අයිතිය සහ සාමූහික කේවල් කිරීමේ සම්මුතිය, 1949 (සම්මුති අංක 98)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...