ශ්‍රී ලංකාවට අදාලව කම්කරු සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම

මෙම පිටුවේ විස්තරාත්මක තොරතුරු පහත සබැඳි උප පිටු වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක

 ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ පාලක මණ්ඩලයේ එක්රස්වීමේ නිදහස පිලිබඳ කමිටුව ඉදිරියෙහි ශ්‍රී ලංකාවට එරහිව ඇති නඩුකර

 ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති ජගත් කම්කරු සංවිධාන සම්මුති

 සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ විශේෂඥ කමිටු වාර්තා හා පසුවිපරම්

 ජගත් කම්කරු සංවිධානයට වාර්තා යැවීමේ කාල සටහන

ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ හිංසනය අවසන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ  නිර්දේශය

2019 ජුනි 21දා ජිනීවාහිදී, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ 108වන සැසියේදී සම්මත කරගන්නා ලද, වැඩ ලෝකයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ...

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87)

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87) ශ්‍රී ලංකාවේ අපරානුමත කිරීම: 1995...

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98)

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98) ශ්‍රී ලංකාව විසින් අපරානුමත කිරීම: 1972...

සේවක එක්රැස් වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය, 1948 (සම්මුති අංක. 87)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...

සංවිධානය වීමේ අයිතිය සහ සාමූහික කේවල් කිරීමේ සම්මුතිය, 1949 (සම්මුති අංක 98)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...