102 වන සැසිය වර්ෂ 2013

[VIDEO] මුල් කාලින සහ දිගු කාලින විරැකියාව තියුණු කැළැල් නිර්මාණය කරන බව යුරෝපා සංගම් සභාපති පවසයි

  යුරෝපා සංගමයේ සභාපති හර්මන් වොන් රොම්පුයි මහතා 102 වන ILC සමුළුවේදී අදහස් දක්වමින් අවධාරණයෙන් පවසා සිටියේ,...

[VIDEO] ILO සහ UNAIDS ස්වෙච්ඡා HIV පරීක්ෂණ දිරිමත් කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරයි

  [email protected] (රකියාවෙහිදී ස්වෙච්ඡා උපදේශනය හා පරික්ෂාව – Voluntary Counselling and Testing) ව්‍යායාමය යටතේ ILO අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ UNAIDS විධායක...

ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායම

ශ්‍රී ලංකාව  සමුළුවට සහභාගි වන අමාත්‍ය වරයා Hon. LOKUGE, Gamini Kulawansa, Minister of Labour and Labour Relations. Person accompanying the Minister Mr WICKRAMASINGHE, Udugalage Lalith Chandrasiri, Coordinating Secretary to...

රජයේ නිල නියෝජිතගේ දෙසුම – උපාලි විජයවීර, ලේඛම් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යංශය

  I have the honour to participate in the 102nd Session of the International Labour Conference and to deliver a statement on behalf of the Group of 15, which is known as the G-15.   We are a summit-level group of 17 developing countries established to foster, promote and sustain...

සමුළු කාර්ය සටහන් Provisional Records

Provisional Record No.1 Report of the Chairperson of the Governing Body to the International Labour Conference for the year 2012–13 03 June 2013   Provisional Record No.2-1 Arrangements for consideration of all relevant issues concerning Myanmar 20 May 2013   Provisional Record No.2-2...

සම්මත කල යෝජනා

  I. Resolution concerning employment and social protection in the new demographic context   II. Resolution concerning sustainable development, decent work and green jobs   III. Resolution concerning the recurrent discussion on social dialogue   IV. Resolution concerning...