සමිති අධ්‍යාපනය

 කොළඹ පාරිබෝගික මිල දර්ශකය (2008-2013) – උප ඛාණ්ඩ යටතේ උධ්ධමනය (ජන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්ථමේන්තුව)

 සේවක භාරකාර අරමුදල – 2011 වාර්ෂික වාර්තාව

 2011 ජුනි දක්වා සේවක භාරකාර අරමුදලේ ප්රගති වාර්තාව

 සේවක භාරකාර අරමුදල පිලිබඳ අත්පොත

 ගෘහස්ථ ආධායම් වියදම් සමීක්ෂණය 2012-2013 (ජන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්ථමේන්තුව)

 ශ්රී ලංකාවේ ශ්රමබල සමීක්ෂණ දත්ත පත්රිකාව (4 වන කාර්තුව 2012 – ජන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්ථමේන්තු )

 කර්මාන්ත පිලිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය 2001 (ජන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්ථමේන්තුව)

 ශ්රී ලංකාවේ ශ්රමබල සමීක්ෂණය (4 වන කාර්තුව 2012 – ජන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්ථමේන්තු )

 ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යානය 2013 (ශ්රී ලංකා මහා බැංකුව)

 ශ්රී ලංකා සම්ම්ජ ආර්ථික දත්ත 2012 (ශ්රී ලංකා මහා බැංකුව)

සංවිධානය වීම හා වෘත්තිය සමිති

හෝටල් සේවක අත්වැල අවසාන කොටස සංවිධානය වීම සංවිධානය වීම යන පදය කෙටියෙන් ගත් කළ අදහස් වන්නේ සේවක සේවිකාවන් හට...

රැකියාව හා සෞඛ්‍යය 5 – උණුසුම

01 අගෝස්තු 2014 – archive.wedabima.lk   ඉතා උණුසුම් පරිසරයක් ඇති වැඩපලක සේවකයන්ට විවිධාකර කායික සහ මානසික ආබාධ හට ගනී. එය ඔබගේ...

රැකියාව හා සෞඛ්‍යය – 1

01 ජුලි 2014 – archive.wedabima.lk   රැකියාව හා සෞඛ්‍යය – 1   ඔබ යම්කිසි රැකියාවක නියුතු අයෙක්ද ? ඔබ කලක් තිස්සේ පීඩ විදින රෝගය...