උපකාරක

ශ්‍රමිකයන්ට, වෘත්තීය සමිති වලට සහ පොදු සමාජයට වැදගත්කමක් ඇති දැනුම් සහ විස්තර උපකාරක සඳහා මෙම පිටුව වෙන්ව ඇත. ඔබටත් යමක් මේ සඳහා එක් කිරීමට ඇත්නම් [email protected] හරහා කර්තෘ මඩුල්ල සමග සම්බන්ධ වන්න.

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87)

එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමට ඇති අයිතිය සුරැකීම පිළිබඳ සම්මුතිය. 1948 (අංක 87) ශ්‍රී ලංකාවේ අපරානුමත කිරීම: 1995...

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98)

සංවිධානය වීමට හා සාමුහිකව කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය 1948 (අංක 98) ශ්‍රී ලංකාව විසින් අපරානුමත කිරීම: 1972...

සංවිධානය වීම හා වෘත්තිය සමිති

හෝටල් සේවක අත්වැල අවසාන කොටස සංවිධානය වීම සංවිධානය වීම යන පදය කෙටියෙන් ගත් කළ අදහස් වන්නේ සේවක සේවිකාවන් හට...

පාරිතෝෂික ගෙවීම්

හෝටල් සේවක අත්වැල 14 පාරිතෝෂික ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් අප රටේ පවතින නෛතික තත්ත්වය කුමක්ද? සේවකයින්ට පාරිතෝෂික ගෙවීම්...

සේවක භාරකාර අරමුදලෙහි ස්වභාවය

හෝටල් සේවක අත්වැල 12 සේවක භාරකාර අරමුදලෙහි ස්වභාවය කවරේද? මෙම අරමුදල ක‍්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වනුයේ 1981 මාර්තු මස 1 වන...

සේවා ගාස්තු – Service Charge

හෝටල් සේවක අත්වැල 08 අද රටේ ක‍්‍රියාත්මක වන බොහෝ හෝටල් වල ආගන්තුකයන්ගේ/පාරිබෝගික ගනුදෙනු කරුවන්ගේ බිල් වලට සේවා...