හෝටල් සේවක අරගල

ජල සම්පාදන සේවකයින් අද වර්ජනයේ

ජල සම්පාදන සේවකයින් පසුගිය දිනවල ගනු ලැබූ වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග වලින් අනතුරුව ඇමතිවරයා විසින් දෙන ලද පොරොන්දු...

පිළිගත් කම්කරු නීති රීතිත් සමහර හෝටල්වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ – සුමතිපාල පෙරේරා

22 මැයි 2014 – archive.wedabima.lk   පිළිගත් කම්කරු නීති රීතිත් සමහර හෝටල්වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ – සුමතිපාල පෙරේරා –...