ශිෂ්ඨ රැකියා (DECENT WORK)

ශිෂ්ඨ රැකියා ගැන ඔබත් දැනගන්න

ශිෂ්ඨ රැකියා යනු කුමක්ද? අද පවතින තරඟකාරී ශ්‍රම වෙළඳපළේ රැකියා යනු නොමැරී ඉන්නට පමණක් කුසට යමක් දමා ගැනීමක් හෝ...