පාරිතෝෂික ගෙවීම්

හෝටල් සේවක අත්වැල 14
පාරිතෝෂික ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් අප රටේ පවතින නෛතික තත්ත්වය කුමක්ද?

සේවකයින්ට පාරිතෝෂික ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් අප රටේ අදාල වන නීතිය වන්නේ 1983 අංක 12 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීමේ පනතයි. මෙමගින් සේවායෝජකයන් විසින් සේවකයින් හට පාරිතෝෂික ගෙවිය යුතු ආකාරය හා ප‍්‍රමාණය පිළිබඳ නිශ්චිත විධිවිධාන දක්වා තිබෙනවා.

පාරිතෝෂික ගෙවීමේ පනත අදාල වන්නේ කුමන සේවකයින්ටද? එය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

යම් සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් කිරිමට මාස 12කට පෙර කාලසිමාව මුළුල්ලේ සේවකයින් 15 ක් හෝ ඊට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් සේවයේ යොදවා ඇති ඕනෑම ආයතනයක සේවායෝජකයකු විසින් එකී සේවකයා වසර 5කට නොඅඩු කාලයක් නොකඩවා සේවයේ නියුක්ත කොට ඇත්නම්, එකී සේවකයා සේවය කළ කාලසීමාව වෙනුවෙන් සේවය අවසන් වීමෙන් දින 30 ක් ඇතුළත පහත දක්වා ඇති පරිදි පාරිතෝෂික ගණනය කොට ලබා දිය යුතුය.

මාසික පදනමින් වැටුප් හෝ වේතන ලබන සේවකයෙකු වන අවස්ථාවකදී අවසන් වරට ලැබූ වැටුප හෝ වේතනයෙන් 1/2 ක් වන ප‍්‍රමාණයක් සේවය කළ සෑම වසරක් සඳහාම පාරිතෝෂික වශයෙන් ගෙවිය යුතුය.

වෙනත් පදනමක් මත වැටුප් හෝ වේතන ලබන සේවකයෙකු වන කල්හි අවසන් වරට ලබාගත් වැටුප හෝ වේතනය ගණනය කළ අනුපාතය ප‍්‍රකාරව දින 14කට ගෙවිය යුතු ප‍්‍රමාණය මෙන් වන ප‍්‍රමාණයක් සේවය කළ සෑම වසරක් සඳහාම පාරිතෝෂික වශයෙන් ගෙවිය යුතුය.

කෑලි වැටුප් ගෙවීමේ පදනමක් මත සේවය කරන සේවකයෙකු වන කල්හි එකී සේවකයාගේ සේවය අවසාන වීමට ප‍්‍රථම අවසාන මාස 3 ක් තුළ ඉපයු වැටුප හෝ වේතනයෙහි මුළු එකතුව එකී කාලසීමාව තුළ එම සේවකයා වැඩ කළ දින ගණනින් බෙදූ විට එන සංඛ්‍යාව 14කින් වැඩි කළ විට ලැබෙන ඓක්‍යය ඔහු හෝ ඇය වැඩ කළ සෑම වසරක් සඳහාම පාරිතෝෂික වශයෙන් ගෙවිය යුතුය.

සේවකයින් 15කට අඩු සේවා ස්ථානවල සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් කළ විට පාරිතෝෂික ලබා ගත නොහැකිද?

මෙහිදී යම් සේවකයෙකුගේ සේවා නියුක්තිය අවසන් වීමට ප‍්‍රථම මාස 12 ක් වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සේවකයින් 15 දෙනෙකුට අඩුවෙන් සේවයේ යොදවා සිටියේ නම් කාර්මික ආරවුල් පනතේ 31(ආ) වගන්තිය යටතේ යුක්ති සහගත හා සාධාරණ යන පදනම මත කම්කරු විනිශ්චය සභාවකින් පාරිතෝෂික ඉල්ලා සිටීමට හැක. මෙහිදී කම්කරු විනිශ්චය සභාව එකී සේවකයාට අවස්ථානුගත කරුණු මත පාරිතෝෂික හිමිවිය යුතුද නැද්ද යන කාරණය ගැන තීරණය කරයි.

පාරිතෝෂික සඳහා හිමිකම් නොලබන්නේ කවර සේවකයින්ද?

පෞද්ගලික ගෘහයක ගෘහ සේවකයෙකු හෝ පෞද්ගලික රියදුරකු සහ දායක නොවන විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් යටතේ විශ‍්‍රාම වැටුපකට හිමිකම් ඇති සේවකයින් පාරිතෝෂික සඳහා හිමිකම් නොකියයි.

තමන්ට හිමි පාරිතෝෂික අහිමි කළ හැකිද?

පාරිතෝෂිකය අහිමි කිරීම නීතියෙන් නිශ්චිතවම දක්වා ඇති අවස්ථාවක මිස අන් අවස්ථාවන් හිදී සිදු කල නොහැකිය. වංචාව, සේවායෝජකයාගේ මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය, සේවායෝජකයාගේ දේපළ වලට ඕනෑකමින් අලාභ හානි කිරීම හෝ සේවායෝජකායගේ භාණ්ඩ, ද්‍රව්‍යයන් හෝ දේපල වලට පාඩු සිදු කිරීම වැනි කාරණාවන් මත යම් සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් කොට ඇති අවස්ථාවකදී එකී සිදුවූ හානියේ හෝ පාඩුවේ ප‍්‍රමාණයට එම සේවකයාගේ පාරිතෝෂිකය අහිමි කළ හැක. සේවකයින් 15 කට වැඩි ස්ථාන වල එවැනි පාරිතෝෂික ප‍්‍රමාණයක් අහිමි කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආරවුලක් මතුව පවතින අවස්ථාවන්හිදී එමගින් අතෘප්තියට පත් සේවකයා හට එය පිළිබඳ විනිශ්චයක් ලබා ගනු පිනිස කම්කරු විනිශ්චය සභාවකට ඉල්ලූම් පත‍්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ හැක.

සේවායෝජකයා විසින් නියමිත පාරිතෝෂික ගෙවීම පැහැර හරින්නේ නම් කුමක් සිදුවේද?

යම් සේවායෝජකයෙකු නියමිත පරිදි පාරිතෝෂික ගෙවීම පැහැර හරින්නේ නම් සේවකයා විසින් ඒ බව කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වෙත පැමිණිලි කළ යුතුය. කොමසාරිස්වරයා විසින් ඉන් අනතුරුව සිදු කරනු ලබන පරික්ෂණයකින් පසු සෑහීමකට පත් වන්නේ නම් ඔහු විසින් සේවායෝජකයාගෙන් අයවිය යුතු මුදල සඳහන් කරමින් නියමිත අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන සහතිකයකින් නඩු පැවරිය යුතු වේ. මෙහිදී අදාල මුදල ගෙවීමට නියෝග කිරීමට මෙන්ම දඩයක් හෝ සිර දඬුවමක් නියම කිරීමටද මහේස්ත‍්‍රාත්වරයාට බලයක් ඇත. මේ පිලිබදව කටයුතු කිරීම පිණිස වෘත්තීය සමිතියක හෝ ඒ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඇති අයකුගේ සහාය ලබාගැනීම වැදගත්වේ.

පාරිතෝෂික ගෙවීම් අතපසු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සේවායෝජකයා විසින් ගෙවිය යුතු දඩ මුදල් කවරේද?
  • පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට නියමිත අවසාන දිනය සිට මසකට නොවැඩි කාලයකට හිඟ හිටවන්නේ නම් ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකය මත 10% ක අධි භාරයක් පැනවේ.
  • පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට නියමිත අවසාන දිනය සිට මසකට වැඩි හා තෙමසකට නොවැඩි කාලයකට හිඟ හිටවා ඇත්නම් ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකය මත 15% ක අධිභාරයක් ගෙවිය යුතුය.
  • පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට නියමිත අවසාන දිනය සිට තෙමසකට වැඩි හා සය මසකට නොවැඩි කාලයකට හිඟ හිටවා ඇත්නම් ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකය මත 20% ක අධිභාරයක් පැනවේ.
  • පාරිතෝෂිකය ගෙවීමවීමට නියමිත අවසාන දිනය සිට සය මසකට වැඩි හා 12 මසකට නොවැඩි කාලයකට හිඟ හිටවන්නේ නම් ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකය මත 25% ක අධි භාරයක් පැනවේ.
  • පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට නියමිත අවසාන දිනය සිට 12 මසකට වැඩි කාලයකට හිඟ හිටවා ඇත්නම් ඉන් අනතුරුව ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකය මත 30% ක අධිභාරයක් පැනවේ.

ඉහතින් ගෙවිය යුතු අවසාන දිනය ලෙස දැක්වෙන්නේ පාරිතෝෂික හිමි සේවකයාගේ සේවය අවසන් වන දින සිට ගණන් ගැනෙන දින 30ක කාලසීමාවයි.

පාරිතෝෂික සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු වෙනත් කරුණු මොනවාද?

මෙම පාරිතෝෂික පනත යටතේ ගෙවිය යුතු පාරිතෝෂිකයක්, එකී සේවකයා මිය ගොස් ඇති විට, එය ඔහුගේ උරුමකරුවන්ට ගෙවිය යුතුය.

වසර 5 ක කාලයක් ඇතුළත සේවා ස්ථානයේ අයිතිය නව සේවායෝජකයකුට මාරු වී ඇති විට පසුගිය සේවා කාලයේ වගකීමද නව සේවායෝජකයාට පැවරේ. සේවයෙන් ඉවත්වීම පිණිස ගෙවන වන්දියක් හේතුවෙන්, පාරිතෝෂික ගෙවීමට ඇති වගකිම ඉවත් කිරීමට හෝ අහිමි කිරීමකට ලක් කළ නොහැක.

මීළඟ කොටස : සාමූහික ගිවිසුම්

මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ අගෝස්තු 26 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :

 

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435