සංරක්ෂිත ලේඛන

 

  උප කොන්ත්‍රාත් හෝ මෑන් පවර් ක්‍රමයට නෛතික පිළිගැනීම ලබාදෙනු පිණිස 2016 ඔක්තෝම්බර් 12 දින NLAC වෙත ඉදිරිපත් කල පඩි පාලක සභා ආඥා පනත් සංශෝධන කෙටුම්පත

  මාතෘ ප්‍රතිලාභ සුරැකීම පිලිබඳ ILO සම්මුති අංක 103 හා අනුගතවීමට අදාලව 2016 වසරේදී සාපු හා කාර්යාල සේවක පනතට හා මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනතට ගෙන ඒම සඳහා රජය ඉදිරිපත් කල යෝජිත සංශෝධන කෙටුම්පත

 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතට සහ පඩිපාලක සභා පනතට යෝජිත සංශෝධන අගෝස්තු – සැප්තැම්බර් 2012

 උප කොන්ත්‍රාත් ශ්‍රමය පාලනය කිරීමට වර්ෂ 2009 දි NLAC වෙත ඉදිරිපත් කල පඩි පාලක සභා ආඥා පනත් සංශෝධන කෙටුම්පත් ආකෘතිය (ඉංග්රීසි)

  උප කොන්ත්‍රාත් ශ්‍රමය පාලනය කිරීමට වර්ෂ 2009 දී NLAච වෙත ඉදිරිපත් කල පඩි පාලක සභා ආඥා පනත් සංශෝධන කෙටුම්පත් ආකෘතිය (සිංහල)

 යෝජිත සේවක විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ අරමුදල් පනත් කෙටුම්පත (මැයි 2011) ඉංග්‍රීසි 

 යෝජිත සේවක විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ අරමුදල් පනත් කෙටුම්පත (මැයි 2011) සිංහල

  යෝජිත සේවක විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ අරමුදල් පනත් කෙටුම්පත පිලිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය – මැයි 2011

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435